Image

Osoby posiadające zdolność kredytową, które nie mają środków na wymagany przez banki wkład własny, w tym single, osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, małżeństwa, rodziny wielodzietne.

Gwarancja BGK zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł, a minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym z wykończeniem nieruchomości.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest:

  • brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje);
  • niedokonanie darowizny mieszkania lub domu jednorodzinnego na rzecz członka rodziny w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o gwarantowany kredyt mieszkaniowy;
  • nieprzekroczenie ustawowego limitu ceny mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym lub wtórnym – aktualne limity znajdziesz na stronie internetowej BGK.

Zestawienie limitów ceny lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, do wysokości których może zostać udzielony gwarantowany kredyt mieszkaniowy (według danych za dany okres), opublikowane są na stronie internetowej BGK – sprawdź.

Limit ten jest zróżnicowany w zależności od rynku, na którym nabywa się nieruchomość (pierwotny lub wtórny) oraz położenia nieruchomości (3 typy lokalizacji uwzględniającej województwa, miasta wojewódzkie i gminy przylegające do tych miast).

  • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
  • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem i zakupem działki budowlanej pod budowę domu.

Tak, jeżeli osoby będące w związku nieformalnym wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Nie, ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją zaciągniętych już kredytów przeznaczonych na nabycie mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym nie przewiduje obejmowania gwarancją innych kredytów niż gwarantowane kredyty mieszkaniowe.

Tak. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony m.in. na pokrycie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego oraz zakupu nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu.

Tak. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci).

Warunek ten nie odnosi się do posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Tak, w przypadku spełnienia pozostałych warunków ustawy. Warunkiem udziału w programie jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Jednakże wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Wówczas osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego mogą posiadać łącznie prawo własności do jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.

Dodatkowo jeżeli urodzi się trzecie dziecko w trakcie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego np. na budowę domu jednorodzinnego, przysługiwać będzie jednorazowa spłata części tego kredytu (tzw. spłata rodzinna) w wysokości 60 tys. zł.

Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Przykład:

Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.

Udział w programach mieszkaniowych funkcjonujących w przeszłości (np. „Mieszkanie dla Młodych”) nie wyklucza udziału w rządowym programie gwarancji zastępującej udział własny kredytobiorcy. Należy jednak pamiętać o warunkach ustawowych, w tym dotyczących braku prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego lub w przypadku rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci – posiadania prawa własności mieszkania/domu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej limitu określonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Tak, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy mogą ubiegać się również obcokrajowcy jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie.
Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego. Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Program skierowany jest do osób nieposiadających prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci. Ubiegając się o kredyt mogą mieć inne mieszkanie niż finansowane gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Rodziny:

  • z dwojgiem dzieci mogą posiadać mieszkanie nie większe niż 50 m2,
  • z trojgiem dzieci – nie większe niż 75 m2,
  • z czworgiem dzieci – nie większe niż 90 m2,
  • posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie obowiązuje limit metrażowy.

Ustawa nie określa czynności związanych z pomiarem inwentaryzacyjnym i weryfikacją posiadanego metrażu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Decyzja o potrzebie ponownej oceny powierzchni użytkowej mieszkania/domu zależy od wnioskodawcy. Informację o posiadaniu prawa własności mieszkania/domu oraz jego powierzchni użytkowej wnioskodawca umieszcza w oświadczeniu pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz składa wraz z wnioskiem o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.